Tablice

Tablica jest zbiorem zmiennych tego samego typu. Jest ona stosowana w celu zgrupowania razem zmiennych zależnych. Przykładowo tablica może przechowywać kolejne wyniki pomiaru temperatury. Dzięki temu nie trzeba będzie tworzyć kilkudziesięciu osobnych zmiennych. Tablice deklarujemy tak samo jak zmienne za pomocą słowa kluczowego Dim a następnie po nazwie tablicy w nawiasie podajemy jej rozmiar (z ilu elementów ma się składać tablica). Poniższy Listing przedstawia prosty przykład wykorzystania tablic. W pierwszej linii deklarujemy tablicę o nazwie Temp. Tablica ta składa się z elementów od 1 do 10. Następnie przypisujemy kolejnym elementom tablicy wyniki pomiarów temperatury. Na końcu pętla for odczytuje po kolei każdy element tablicy i wypisuje go do arkusza.

Sub Tablica()
  Dim Temp(1 To 10) As Single
  Dim a As Long
  
  'Przypisanie kolejnym elementom tablicy przykładowych temperatur
  Temp(1) = 12
  Temp(2) = 13
  Temp(3) = 14
  Temp(4) = 16
  Temp(5) = 18
  Temp(6) = 10
  Temp(7) = 7
  Temp(8) = 13
  Temp(9) = 14
  Temp(10) = 18
  
  For a = 1 To 10
    Cells(a, 1).Formula = Temp(a)
  Next a
End Sub

Wróć do spisu treści