Stałe

Szczególnym przypadkiem zmiennej jest stała. Wynik zmiennej może być zmieniony w dowolnym momencie działania programu. Natomiast stałe deklaruje się tylko raz i przez cały czas wykonywania makra przechowują tę samą wartość. Stałych używa się, dla zwiększenia czytelności kodu. Przykładowo widząc w kodzie porównanie If Rozmiar>MaxFileSize jest bardziej czytelne niż If Rozmiar>8388608. Drugą zaletą korzystania ze stałych jest wygodniejsza edycja kodu (jeśli zdecydujemy się, że program może obsługiwać większe pliki niż np. 8 MB to zmiany rozmiaru dokonujemy tylko w jednym miejscu (edycja przypisania wartości stałej), nie trzeba ręcznie modyfikować każdej instrukcji sprawdzającej rozmiar pliku).

Stałe definiujemy za pomocą słowa kluczowego Const. Oto prosty przykład wykorzystujący stałe

Sub Stałe()
  Const Autor = "Damian"
  Const Rok = 360

  MsgBox "Program napisał: " + Autor, vbInformation
  MsgBox "Rok finansowy ma: " & Rok & " dni", vbInformation
End Sub

Powyższy listing przedstawia prosty przykład wykorzystania stałych. W pierwszych dwóch linijkach stałym przypisujemy pewne wartości. W dwóch kolejnych linijkach za pomocą instrukcji MsgBox wyświetlamy zawartość stałych.

W języku VBA istnieją również stałe predefiniowane. Przykładem takiej stałej jest np. vbInformation, którą wcześniej często używaliśmy przy wywołaniu instrukcji MsgBox. Jak myślisz, która z dwóch poniższych instrukcji jest czytelniejsza?

Sub Stałe2()
  MsgBox "Autorem programu jest Damian Daszkiewicz", 64
  MsgBox "Autorem programu jest Damian Daszkiewicz", vbInformation
End Sub