Stałe

Szczególnym przypadkiem zmiennej jest stała. Wynik zmiennej może być zmieniony w dowolnym momencie działania programu. Natomiast stałe deklaruje się tylko raz i przez cały czas wykonywania makra przechowują tę samą wartość. Stałych używa się, dla zwiększenia czytelności kodu. Przykładowo widząc w kodzie porównanie If Rozmiar>MaxFileSize jest bardziej czytelne niż If Rozmiar>8388608. Drugą zaletą korzystania ze stałych jest wygodniejsza edycja kodu (jeśli zdecydujemy się, że program może obsługiwać większe pliki niż np. 8 MB to zmiany rozmiaru dokonujemy tylko w jednym miejscu (deklaracja stałej), nie trzeba ręcznie modyfikować każdej instrukcji sprawdzającej rozmiar pliku (których w programie może być kilka).

Stałe definiujemy za pomocą słowa kluczowego Const. Oto prosty przykład wykorzystujący stałe

Sub Stałe()
  Const Autor = "Damian"
  Const Rok = 360

  MsgBox "Program napisał: " + Autor, vbInformation
  MsgBox "Rok finansowy ma: " & Rok & " dni", vbInformation
End Sub

Powyższy Listing przedstawia prosty przykład wykorzystania stałych. W pierwszych dwóch linijkach stałym przypisujemy pewne wartości. W dwóch kolejnych linijkach za pomocą instrukcji MsgBox wyświetlamy zawartość stałych.

W języku VBA istnieją również stałe predefiniowane. Przykładem takiej stałej jest np. vbInformation, którą wcześniej często używaliśmy przy wywołaniu instrukcji MsgBox. Jak myślisz, która z dwóch poniższych instrukcji jest czytelniejsza?

Sub Stałe2()
  MsgBox "Autorem programu jest Damian Daszkiewicz", 64
  MsgBox "Autorem programu jest Damian Daszkiewicz", vbInformation
End Sub

Wróć do spisu treści