Operatory

Operatory wykonują operacje arytmetyczne, porównania, łańcuchowe, logiczne na danych. Poniższa Tabela przedstawia operatory obsługiwane przez VBA

Operatory arytmetyczne
^Operator potęgowania
Operator negacji
*Operator mnożenia
/Operator dzielenia
\Operator dzielenia całkowitego
ModOperator modulo
+Operator dodawania
Operator odejmowania
Operatory porównania
Operator mniejszości
<=Operator mniejszości lub równości
Operator większości
>=Operator większości lub równości
=Operator równości
<> Operator różności
IsOperator porównania referencji
LikeOperator porównania łańcuchów
Operatory łańcuchowe
+Operator dodawania
&Operator konkatenacji
Operatory logiczne
NotOperator negacji
AndOperator iloczynu logicznego, koniunkcji
OrOperator sumy logicznej, alternatywy
XorOperator wyłączenia
EqvOperator równości
ImpOperator implikacji, jeśli..to..

Poniższy Listing przedstawia przykładowe zastosowania operatorów.

Sub Operatory()
  Dim a As Long, b As Long, c As Long
  Dim Imie As String, Nazwisko As String
  Dim Dodawanie As Long, Odejmowanie As Long, Mnożenie As Long
  Dim Dzielenie As Long, DzielenieCałkowite As Long
  Dim ResztaZDzielenia As Long, Potęga As Long
  Dim Negacja As Long, SumaLog As Long, ExOr As Long

  'Przypisanie przykładowych wartości zmiennym
  a = 10
  b = 2
  c = 3
  Imie = "Damian"
  Nazwisko = "Daszkiewicz"
  
  'Operatory arytmetyczne
  Dodawanie = a + b
  Odejmowanie = a - b
  Mnożenie = a * b
  Dzielenie = a / b
  DzielenieCałkowite = a \ c
  ResztaZDzielenia = a Mod c
  Potęga = a ^ 3
  
  'Operatory porównania
  If a = b Then MsgBox "Zmienne a i b są równe"
  If a > b Then MsgBox "Zmienna a jest większa od b"
  If a < b Then MsgBox "Zmienna a jest mniejsza od b"
  If a >= b Then MsgBox "Zmienna a jest większa lub równa b"
  If a <> b Then MsgBox "Zmienne a i b przechowują różne wartości"
  
  'Operatory łańcuchowe
  MsgBox Imie + " " + Nazwisko
  MsgBox "Zawartość zmiennej a wynosi: " & a
  
  'Operatory logiczne
  Negacja = Not a
  IloczynLog = a And b
  SumaLog = a Or b
  ExOr = a Xor b
End Sub

Wróć do spisu treści