Operacje na plikach

Jedną z ciekawszych rzeczy, które można robić dzięki makrom to edytowanie innych plików. Plik można otworzyć do odczytu, lub do zapisu. Poniższy Listing przedstawia procedurę, która zapisuje do pliku C:\Temp\Liczby.txt kolejne liczby znajdujące się w komórkach A1:A10 w aktywnym arkuszu.

Sub PlikZapis()
  Dim a As Long
  Dim Liczba As Single
  
  Open "C:\Temp\Liczby.txt" For Output As #1
  For a = 1 To 10
    Liczba = Cells(a, 1)
    Print #1, Liczba
  Next a
  Close #1
End Sub

Instrukcja Open otwiera plik. Parametr Output określa, że plik zostanie otworzony do zapisu i jeśli wcześniej plik istniał, to zostanie nadpisany. Gdybyśmy zamiast Output użyli parametru Append, to w przypadku istnienia pliku dane zostaną dopisane na jego końcu. Parametr #1 oznacza numer uchwytu (gdybyśmy chcieli operować na kilku plikach jednocześnie, to podczas otwierania kolejnego pliku należy mu nadać kolejny numer). Następnie w pętli for odczytujemy wartość aktualnej komórki a instrukcja Print zapisuje wartość do pliku. Na końcu instrukcja Close zamyka plik i zwalnia zasoby.

Odczytanie danych z plików jest równie proste. Poniższy Listing przedstawia procedurę, która odczytuje 10 pierwszych liczb z pliku i wstawia je do kolejnych komórek. Instrukcja Open otwiera plik. Parametr Input oznacza, że otwieramy plik do odczytu. Następnie w pętli for za pomocą instrukcji Input odczytujemy kolejne wartości, które wstawiamy do kolejnych komórek. Na końcu instrukcja Close zamyka plik i zwalnia zasoby.

Sub OdczytPlik()
  Dim a As Long
  Dim Liczba As Single
  
  Open "C:\Temp\Liczby.txt" For Input As #1
  For a = 1 To 10
    Input #1, Liczba
    Cells(a, 1) = Liczba
  Next a
  Close #1
End Sub

Oprócz odczytywania danych z plików i zapisywania do plików można również wykonywać czynności administracyjne:

Sub OperacjeNaPlikach()
  'Skopiuj plik
  FileCopy "c:\temp\plik.txt", "c:\temp\plik2.txt"
  FileCopy "c:\temp\plik.txt", "d:\plik.txt"
  
  'Zmiana nazwy pliku
  Name "c:\temp\plik2.txt" As "c:\temp\nowa_nazwa.txt"
  
  'Przenieś plik do innego folderu
  Name "c:\temp\nowa_nazwa.txt" As "d:\nowa_nazwa.txt"
    
  'Skasuj plik
  Kill "d:\nowa_nazwa.txt"
  
  'W folderze c:\temp utwórz nowy pusty folder
  ChDrive ("c:\") 'Zmień dysk na C:\
  ChDir ("c:\temp") 'Przejdź do folderu c:\temp
  MkDir "Nowy pusty folder"
  
  'lub
  MkDir ("c:\temp\Nowy pusty folder2")
  
  'Zmień nazwę folderu
  Name "c:\temp\Nowy pusty folder2" As "c:\temp\Nowy pusty folder2-2"
  
  'Usuń folder (można kasować tylko puste foldery)
  RmDir ("c:\temp\Nowy pusty folder2-2")

  'Uruchom program kalkulator  
  Shell "calc.exe"
  
  'Sprawdź czy istnieje plik
  If Dir("c:\temp\plik.txt") <> "" Then MsgBox "Plik istnieje", vbInformation
  
  'Sprawdź czy istnieje folder (musi być na końcu znak \ !!)
  If Dir("c:\temp\") <> "" Then MsgBox "Folder temp istnieje", vbInformation
End Sub

Wróć do spisu treści