Odczytywanie i zapisywanie danych z arkusza Excela

Do tej pory komunikowaliśmy się z użytkownikiem poprzez wyświetlenie komunikatu w oknie dialogowym MsgBox a dane pobieraliśmy przy pomocy funkcji InputBox. Jednak dużo wygodniej by było pobierać np. dane liczbowe z komórek Excela. Możliwość wpisywania dowolnych wartości do komórek Excela drastycznie zwiększa użyteczność makr – dzięki temu można zautomatyzować wiele różnych czynności.

Aby zapisać dane do dowolnej komórki należy przypisać metodzie Formula będącej własnością obiektu Cells odpowiednią wartość. Analogicznie można odczytać zawartość komórki. Poniższy kod przedstawia jak odczytywać i zapisywać dane do komórek

Sub KomunikacjaExcel()
  'Zapisz dane do komórki G3 (3 wiersz, 7 kolumna)
  Cells(3, 7).Formula = "Damian"
  
  'Odczytaj zawartość komórki A1
  Dim komA1
  komA1 = Cells(1, 1).Formula
  MsgBox "Zawartość komórki A1: " & komA1 
End Sub