Odczytywanie i zapisywanie danych z arkusza Excela

Do tej pory komunikowaliśmy się z użytkownikiem poprzez wyświetlenie komunikatu w oknie dialogowym MsgBox a dane pobieraliśmy przy pomocy funkcji InputBox. Jednak dużo wygodniej by było pobierać np. dane liczbowe z komórek Excela. Możliwość wpisywania dowolnych wartości do komórek Excela drastycznie zwiększa użyteczność makr – dzięki temu można zautomatyzować wiele różnych czynności.

Aby zapisać dane do dowolnej komórki należy przypisać do obiektu Cells odpowiednią wartość. Analogicznie można odczytać zawartość komórki. Poniższy Listing przedstawia jak odczytywać i zapisywać dane do komórek (dane są odczytywane z aktywnego arkusza)

Sub KomunikacjaExcel()
  'Zapisz dane do komórki G3 (3 wiersz, 7 kolumna)
  Cells(3, 7) = "Damian"
  
  'Odczytaj zawartość komórki A1
  Dim komA1
  komA1 = Cells(1, 1)
  MsgBox "Zawartość komórki A1: " & komA1 
End Sub