Funkcje

Pewnym szczególnym przypadkiem procedury jest funkcja. Funkcja w przeciwieństwie do procedury zwraca pewną wartość. Przykładowo w rozdziale Tablice omawialiśmy prosty program, który do kolejnych komórek wypisuje zmierzone temperatury. Załóżmy, że chcemy, aby wynik został zapisany w arkuszu w stopniach Fahrenheit’a. W tym celu należy dokonać drobnego przeliczenia tj. pomnożyć naszą temperaturę przez 9/5 a następnie dodać do tej liczby 32.

Poniższy Listing przedstawia prosty przykład zdefiniowanej funkcji o nazwie Fahrenheit, która jako argument przyjmuje temperaturę w skali Celsiusza a następnie po dokonaniu odpowiedniego przeliczenia zwraca tę temperaturę w skali Fahrenheit’a. W procedurze o nazwie Temperatury następuje wywołanie funkcji o nazwie Fahrenheit i zapisanie w komórce przeliczonej wartości temperatury.

' Ta prosta funkcja przelicza temperaturę
' ze skali Celsiusza na Fahrenheit'a
Function Fahrenheit(TempC As Single) As Single
  Fahrenheit = TempC * (9 / 5) + 32
End Function

Sub Temperatury()
  Dim Temp(1 To 10) As Single
  Dim a As Long
  
  'Przypisanie kolejnym elementom tablicy przykładowych temperatur 
  ‘w skali Celsiusza
  Temp(1) = 12
  Temp(2) = 13
  Temp(3) = 14
  Temp(4) = 16
  Temp(5) = 18
  Temp(6) = 10
  Temp(7) = 7
  Temp(8) = 13
  Temp(9) = 14
  Temp(10) = 18
  
  For a = 1 To 10
    Cells(a, 1) = Fahrenheit(Temp(a))
  Next a
End Sub

Wróć do spisu treści