Kopiowanie plików, kasowanie, zmiana nazwy, przenoszenie do innego folderu

Oprócz odczytywania danych z plików i zapisywania do plików można również wykonywać czynności administracyjne:

Sub OperacjeNaPlikach()
  'Skopiuj plik
  FileCopy "c:\temp\plik.txt", "c:\temp\plik2.txt"
  FileCopy "c:\temp\plik.txt", "d:\plik.txt"
  
  'Zmiana nazwy pliku
  Name "c:\temp\plik2.txt" As "c:\temp\nowa_nazwa.txt"
  
  'Przenieś plik do innego folderu
  Name "c:\temp\nowa_nazwa.txt" As "d:\nowa_nazwa.txt"
    
  'Skasuj plik
  Kill "d:\nowa_nazwa.txt"
  
  'W folderze c:\temp utwórz nowy pusty folder
  ChDrive ("c:\") 'Zmień dysk na C:\
  ChDir ("c:\temp") 'Przejdź do folderu c:\temp
  MkDir "Nowy pusty folder"
  
  'lub
  MkDir ("c:\temp\Nowy pusty folder2")
  
  'Zmień nazwę folderu
  Name "c:\temp\Nowy pusty folder2" As "c:\temp\Nowy pusty folder2-2"
  
  'Usuń folder (można kasować tylko puste foldery)
  RmDir ("c:\temp\Nowy pusty folder2-2")

  'Uruchom program kalkulator  
  Shell "calc.exe"
  
  'Sprawdź czy istnieje plik
  If Dir("c:\temp\plik.txt") <> "" Then MsgBox "Plik istnieje", vbInformation
  
  'Sprawdź czy istnieje folder (musi być na końcu znak \ !!)
  If Dir("c:\temp\") <> "" Then MsgBox "Folder temp istnieje", vbInformation
End Sub